Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics (ICEREE)

Director

Professor Ineta Geipele (since 2009)

The main goals of the Institute:

 • To ensure the implementation of ICEREE study programmes, as well as ensure high-quality study process at other RTU programmes;
 • To carry out scientific and research activities in the following areas: sustainable development issues in construction economics, urban environment, real estate economics, as well as engineering economics and management; scientific and technological innovation transfer in the business environment; national socio-economic development issues; human capital and its role in today’s economy at the national and regional levels; Latvian polycentric development problems; urban economics etc.

The subordinate units:

 • Department of Civil Engineering and Real Estate Economics and Management
 • Construction Entrepreneurship and Real Estate Research Laboratory
 • Department of Territorial Development Management and Urban Economics

Research staff

Senior Researcher:

 • Dr.oec. Ineta Geipele
 • Dr.oec. Maija Šenfelde
 • Dr.oec. Jānis Vanags
 • Dr.oec. Tatjana Tambovceva
 • Dr.oec. Armands Auziņš
 • Dr.oec. Tatjana Štaube
 • Dr.oec. Sanda Geipele
 • Dr.oec. Juris Saulītis
 • Dr.hist. Kaspars Kļaviņš

Researcher:

 • Dr.sc.ing. Aivars Jurjāns
 • Dr.oec. Kristīne Fedotova
 • Dr.oec. Tatjana Survilo
 • Dr.oec. Ilze Judrupa
 • Dr.oec. Jurijs Grizāns
 • Dr.adm. Raja Kočanova
 • Dr.oec. Gita Actiņa
 • Dr.oec. Alise Vītola
 • Mg.oec. Linda Kauškale
 • Mg.oec., Mg.sc.ing. Edgars Pudzis

Research assistant:

 • Mg.oec. Baiba Pļaviņa
 • Mg.oec. Iveta Stāmure
 • Mg.oec. Līga Kamola
 • Mg.oec. Uldis Kamols
 • Mg.oec. Renāte Muskate
 • Mg.oec. Iveta Puķīte
 • Mg.oec. Jānis Viesturs
 • Mg.sc.ing., MBA Ņikita Kočanovs
 • Mg.oec. Aleksandrs Švaikovs
 • Mg.oec. Kaspars Plotka
 • Mg.iur., MBA Jānis Uzulēns
 • Mg.oec. Ivo Gulbis

Zinātniskā darba procesā ir iesaistīti jaunie doktoranti, tādejādi nodrošinot jauno zinātnieku un mācībspēku sagatavošanu, un studiju procesa kvalitātes uzlabošanu.

Sekmīgi aizstāvējuši Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā izstrādātos promocijas darbus:

 • 2016.gadā – Alise Vītola (zinātniskais vadītājs profesore Maija Šenfelde)
 • 2015.gadā – Jurijs Grizāns (zinātniskais vadītājs profesors Jānis Vanags)
  2015.gadā – Gita Actiņa (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2014.gadā – Sanda Geipele (zinātniskais vadītājs profesore Tatjana Tambovceva)
 • 2013.gadā – Tatjana Štaube (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
  2013.gadā – Armands Auziņš (zinātniskais vadītājs profesors Jānis Vanags)
 • 2012.gadā – Kristīne Fedotova (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2010.gadā – Kristīne Jarve (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2008.gadā – Tatjana Tambovceva (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)

Pašlaik Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā zinātniskos pētījumus veic 10 jaunie doktoranti, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedrā – 4 jaunie doktoranti.

RTU ICEREE is:

Member of the International Real Estate Federation FIABCI-Baltic.

Member of public organisations:

 • European Society for Ecological Economics
 • Russian Society for Ecological Economics
 • International Federation of Operational Research Societies
 • Association of European Operational Research Societies

The most significant scientific monographs:

 • Armands Auziņš «Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība» (in Latvian), [Evaluation and Management of Land Use], (2016)
 • Sanda Geipele «Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā» (in Latvian), [Management System of Real Estate Market Development in Latvia], (2015)
 • Leonīds Krilovs «Ekonomiskās domas retrospekcija» (in Latvian), [Retrospective of Economic Thought]. Rīga: RTU Izdevniecība (2014)
 • Raja Kočanova, Ineta Geipele, Vizma Niedrīte «Stratēģiskās vadīšanas sistēma organizāciju ilgtspējīgai attīstībai» (in Latvian), [Strategic Management System for Sustainable Development of Organisations], (2013)
 • Kaspars Kļaviņš «Politikas un īpašuma filozofija» (in Latvian), [Philosophy of Politics and Property], (2012)
 • Kristīne Fodotova & Ineta Geipele «Konkurētspējīgi orientēta vadīšana koksnes produktu ražošanā Latvijā» (in Latvian), [Competitive-Oriented Management for Manufacturing Wood Products in Latvia], (2012)
 • Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure «Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā» (in Latvian), [Models of Financing Housing Fund Renovation in Latvia], (2012)
 • Jānis Vanags, Ineta Geipele, Jurijs Grizāns, Armands Auziņš, Sanda Geipele, Iveta Stāmure «Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti» (in Latvian), [Socio-economic Aspects of the Interaction of Urban and Regional Development], (2012)
 • Kaspars Kļaviņš «The Surveyor Times» from a European’s Vantage Point, Verlag Salzburg (2012)
 • Jānis Vanags «Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība» (in Latvian), [Port of Riga – History, Experience, Development], (2010)

The administration and academic staff of the Institute take an active part in the international scientific journal editorial boards and international conference organising committees. Since 2013, the Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics has been issuing the Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management.