Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts (BUNĪI)

Vadītāja

Direktore, profesore Ineta Geipele (kopš 2009.gada)

Darbības mērķis:

 • nodrošināt BUNĪI struktūrvienībās realizēto studiju programmu īstenošanu, kvalitatīvu studiju norisi citās RTU studiju programmās
 • veikt zinātnisko un pētniecisko darbību šādos virzienos: ilgtspējīgās attīstības problēmas būvuzņēmējdarbībā, pilsētvidē un nekustamo īpašumu ekonomikā, inženierekonomikā un vadīšanā, zinātniski tehnoloģisko novitāšu pārnese biznesa vidē, valstu sociālekonomiskās attīstības problēmas, cilvēkkapitāls un tā nozīme mūsdienu ekonomikā nacionālā un novada līmenī, Latvijas policentriskās attīstības problēmas, pilsētu ekonomika u.c.

Struktūrā ietilpst:

 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma zinātniski pētnieciskā laboratorija
 • Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Zinātniskais personāls

vadošie pētnieki:

 • ekonomisko zinātņu doktore Ineta Geipele
 • ekonomisko zinātņu doktore Maija Šenfelde
 • ekonomisko zinātņu doktors Jānis Vanags
 • ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Tambovceva
 • ekonomikas zinātņu doktore Sanda Lapuķe
 • ekonomisko zinātņu doktors Valērijs Skribans

Pētnieki:

 • Ekonomikas zinātņu doktore Kristīne Fedotova
 • Ekonomikas zinātņu doktore Tatjana Survilo
 • Ekonomikas zinātņu doktore Ilze Judrupa
 • Eadības zinātņu doktore Raja Kočanova
 • Ekonomikas zinātņu doktore Gita Actiņa
 • Ekonomikas zinātņu doktore Alise Vītola
 • Ekonomikas zinātņu doktore Baiba Pļaviņa
 • Ekonomikas zinātņu doktore Iveta Amoliņa
 • Ekonomikas zinātņu doktors Jānis Viesturs
 • Ekonomikas zinātņu doktors Kaspars Plotka
 • Mg.oec., Mg.sc.ing. Edgars Pudzis
 • Mg.oec., Dipl.oec., BScIng. Jānis Zvirgzdiņš
 • MBA Rashmi Jaymin Sanchaniya
 • MScREM Iveta Stāmure
 • Mg.sc.ing., MBA Ņikita Kočanovs

Zinātniskie asistenti:

 • Mg.oec. Uldis Kamols
 • MScREM Renāte Muskate
 • MBA Atis Verdenhofs
 • MScREM, Dipl.Ing. Kaspars Freimanis
 • Mg.oec. Kristaps Freimanis
 • MScREM, Dipl.Ing. Mārtiņš Upītis

Zinātniskā darba procesā ir iesaistīti jaunie doktoranti, tādejādi nodrošinot jauno zinātnieku un mācībspēku sagatavošanu, un studiju procesa kvalitātes uzlabošanu.

Sekmīgi aizstāvējuši Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā izstrādātos promocijas darbus:

 • 2023. gadā – Kaspars Plotka (zinātniskais vadītājs profesore Maija Šenfelde, profesors Armands Auziņš)
 • 2022. gadā – Iveta Amoliņa (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2021. gadā – Jānis Viesturs (zinātniskais vadītājs asoc.prof. Armands Auziņš)
 • 2020. gadā – Baiba Pļaviņa (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2019. gadā – Inese Biukšāne (zinātniskais vadītājs asoc.prof. Ilze Judrupa)
 • 2018. gadā – Linda Kauškale (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
  2018. gadā – Dmitrijs Skoruks (zinātniskais vadītājs profesore Maija Šenfelde)
 • 2016. gadā – Alise Vītola (zinātniskais vadītājs profesore Maija Šenfelde)
 • 2015. gadā – Jurijs Grizāns (zinātniskais vadītājs profesors Jānis Vanags)
  2015. gadā – Gita Actiņa (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2014. gadā – Sanda Geipele (zinātniskais vadītājs profesore Tatjana Tambovceva)
 • 2013. gadā – Tatjana Štaube (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
  2013.gadā – Armands Auziņš (zinātniskais vadītājs profesors Jānis Vanags)
  2013.gadā – Anželika Berķe-Berga (zinātniskais vadītājs viesprofesore Inna Dovladbekova)
 • 2012. gadā – Kristīne Fedotova (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
 • 2010. gadā – Kristīne Jarve (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)
  2010. gadā – Aleksejs Nipers (zinātniskais vadītājs viesprofesore Inna Dovladbekova)
 • 2008. gadā – Tatjana Tambovceva (zinātniskais vadītājs profesore Ineta Geipele)

Pašlaik Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā zinātniskos pētījumus veic 10 jaunie doktoranti, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedrā – 4 jaunie doktoranti.

RTU BUNĪ Institūts ir:

Starptautiskās nekustamā īpašuma federācijas FIABCI – Baltijas akadēmiskais biedrs.

Sabiedrisko organizāciju biedrs:

 • European Society for Ecological Economics
 • Russian Society for Ecological Economics
 • International Federation of Operational Research Societies
 • Association of European Operational Research Societies

Nozīmīgākās no zinātniskajām monogrāfijām:

 • «Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija», Sandas Geipeles un Rajas Kočanovas red. (2019)
 • Ilze Judrupa, Maija Šenfelde, «Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana» (2018)
 • Armands Auziņš «Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība» (2016)
 • Gita Actiņa «Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā» (2015)
 • Sanda Geipele «Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā» (2015)
 • Leonīds Krilovs «Ekonomiskās domas retrospekcija». Rīga: RTU Izdevniecība, (2014)
 • Raja Kočanova, Ineta Geipele, Vizma Niedrīte «Stratēģiskās vadīšanas sistēma organizāciju ilgtspējīgai attīstībai» (2013)
 • Kaspars Kļaviņš «Politikas un īpašuma filozofija» (2012)
 • Kristīne Fodotova un Ineta Geipele «Konkurētspējīgi orientēta vadīšana koksnes produktu ražošanā Latvijā» (2012)
 • Ineta Geipele, Sanda Geipele, Iveta Stāmure «Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā» (2012)
 • Jānis Vanags, Ineta Geipele, Jurijs Grizāns, Armands Auziņš, Sanda Geipele, Iveta Stāmure «Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti» (2012)
 • Kaspars Kļaviņš  «Mērnieku laiki» eiropiešu acīm» (in Latvian) («The Surveyor Times» from a European’s Vantage Point»), Publisher: Verlag Salzburg (2012)
 • Jānis Vanags «Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība» (2010)
 • Jānis Vanags, Ineta Geipele «Latvijas tautsaimniecība un būvniecības nozares attīstības ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu» (2008)

Institūta vadība un mācībspēki aktīvi darbojas starptautisku zinātnisko žurnālu redkolēģijās un starptautisko konferenču organizācijas komitejās. Kopš 2013. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts izdod žurnālu «Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management».