Ekonomika

Apgūstamie priekšmeti

  • Mikroekonomikas un makroekonomikas analīze
  • Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes
  • Valsts ekonomiskā politika
  • Ekonomisko un komercaprēķinu metodes
  • Tirgus ekonomikas problēmas un politika
  • Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma
  • u.c. nozarei atbilstoši priekšeti

Iespējamais studiju turpinājums

  • Studijas doktorantūrā

Karjera

Absolventi ir sociāli atbildīgi un augsti kvalificēti speciālisti, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālisti, kuri spējīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu

Programma nodrošina iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīsta pētniecības prasmes un sagatavo ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos

Programmas veids un līmenis

Maģistra akadēmisko studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 14 budžeta vietas

Prakse

Iespējama ierobežotās izvēles sadaļā

Īstenošanas valoda

Latviešu, angļu