Ekonomika

Pamatlietas, ko apgūsi

Profilam atbilstošus nozares teorētiskos pamatkursus un nozares profesionālās specializācijas kursus:

  • Mikroekonomiku
  • Makroekonomiku
  • Starptautisko ekonomiku
  • Matemātiku
  • Uzņēmējdarbības ekonomiku
  • Tirgzinību
  • Grāmatvedību
  • Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Iespējamais studiju turpinājums

Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās «Uzņēmējdarbība un vadīšana», «Ekonomika», kā arī citās ar ekonomiku, pilsētu un reģionu inženierekonomiku, vadību, administrēšanu saistītās jomās

Karjera

Varēsi strādāt par ekonomistu uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās organizācijās, valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās.
Tu spēsi analizēt dažādus ekonomiskos procesus un rast risinājumus, kas palīdz novērst riskus, izstrādāt budžetu un sekot tā izpildei, organizēt un vadīt plānošanas darbu u. c. Iespējams veidot arī uzņēmēja karjeru

Programma sagatavo ekonomistus, kuru zināšanas un kompetence ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Studējot Tu pilnveidosi prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ekonomikā, pētniecības darba iemaņas un prasmes izmantot atbilstošās datorprogrammas ekonomisko procesu analizēšanai un prognozēšanai

Programmas veids un līmenis

Bakalaura akadēmisko studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika un nepilna laika (klātiene un neklātiene)

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 12 budžeta vietas

Prakse