Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

Apgūstamie priekšmeti

 • Būvniecības projektu vadīšana
 • Ekoloģijas sistēmu vadīšana
 • Zemes izmantošanas pārvaldība
 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Būvniecības ekonomika
 • Investīcijas īpašumu attīstībā
 • Komerctiesības
 • Tirgvedības stratēģiska vadīšana būvniecībā
 • Būvuzņēmējdarbības loģistika
 • Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
 • u.c. akadēmiski un nozarei atbilstoši priekšmeti

Iespējamais studiju turpinājums

 • Studijas doktorantūrā

Karjera

Programma sagatavo darbam:

 • Pašvaldībās
 • Valsts institūcijās
 • Finanšu un apdrošināšanas jomās
 • Komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās

Programma izglīto uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvai jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās, būvniecības darbu izmaksu tāmēšanā. Sagatavo speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet arī profesionālajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanas jomās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās

Programmas veids un līmenis

Maģistra profesionālo studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 21 budžeta vietas

Prakse

Īstenošanas valoda

Latviešu, angļu