PAR MUMS

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts (BUNĪI)

Tika dibināts ar RTU Senāta 2009. gada 02.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.528), pamatojoties uz Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Domes 2009. gada 19. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.15), iekļaujot sevī divas struktūrvienības –  Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedru, kas izveidota ar RTU Senāta 2005. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.498) un Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma zinātniski pētniecisko laboratoriju, kas izveidota ar RTU Senāta 2009. gada 02. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.528). 2014.gadā notika IEVF reorganizācija, kuras rezultātā ar RTU Senāta 2014. gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.577) Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtam tika pievienota vēl viena struktūrvienība – Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra.

Institūta direktore

Kopš 2009.gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore ir profesore Ineta Geipele.

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta darbības mērķis

Nodrošināt BUNĪI struktūrvienībās realizēto studiju programmu īstenošanu, kvalitatīvu studiju norisi citās RTU studiju programmās un veikt zinātnisko un pētniecisko darbību šādos virzienos: ilgtspējīgās attīstības problēmas būvuzņēmējdarbībā, pilsētvidē un nekustamo īpašumu ekonomikā, inženierekonomikā un vadīšanā, zinātniski tehnoloģisko novitāšu pārnese biznesa vidē, valstu sociālekonomiskās attīstības problēmas, cilvēkkapitāls un tā nozīme mūsdienu ekonomikā nacionālā un novada līmenī, Latvijas policentriskās attīstības problēmas, pilsētu ekonomika u. c.

RTU BUNĪ Institūts ir organizāciju biedrs

RTU BUNĪ Institūts ir Starptautiskās Nekustamā īpašuma federācijas FIABCI – International akadēmiskais biedrs un tādu sabiedrisko organizāciju biedrs kā:

 • European Society for Ecological Economics,
 • Russian Society for Ecological Economics,
 • International Federation of Operational Research Societies,
 • Association of European Operational Research Societies.

RTU BUNĪ sadarbība

Izveidojoties profesionāla sadarbība zinātnes un lietišķajos jautājumos  ar:

 • Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju,
 • Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociāciju,
 • Latvijas Būvinženieru savienību,
 • Latvijas Namu pārvaldnieku ģildi,
 • Norvēģijas tirdzniecības un rūpniecības kameru,
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru,
 • Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciju.

Nozīmīgākais starptautiskās sadarbības līgums

Viens no nozīmīgiem starptautiskās sadarbības līgumiem ir saprašanās memorands ar Vācijas Austrumeiropas mājokļu būvniecības un attīstības biedrību un Berlīnes Tehnisko universitāti, kas ļauj BUNĪI studentiem ne tikai iziet praksi ārvalstīs, bet arī iepazīties ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem būvuzņēmējdarbībā, enerģētikā, atjaunojamo resursu izmantošanas un nekustamo īpašumu jomā, noklausoties vācu kolēģu vieslekcijas un seminārus ne tikai Vācijā, bet arī tepat Latvijā.

RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta struktūrvienībās tiek īstenotas šādas profesionālās studiju programmas:

No 2005. gada

Tiek īstenota profesionālā bakalaura studiju programma «Nekustamā īpašuma pārvaldība», kurā studenti var iegūt profesionālo bakalaura grādu nekustamā īpašuma pārvaldībā un vienu no profesionālajām kvalifikācijām atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam:

 • nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju ar piekto kvalifikācijas līmeni;
 • nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju ar piekto kvalifikācijas līmeni;
 • nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikāciju ar piekto kvalifikācijas līmeni.

No 2007. gada

Tiek realizēta arī profesionālā maģistru programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana», kuru pabeidzot tiek iegūts profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. Personas ar iepriekšēju akadēmisko izglītību papildus profesionālajam maģistra grādam būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā iegūst nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju ar piekto kvalifikācijas līmeni. Kopš 2016.gada studiju programma ir pilnveidota, papildinot to ar jaunu virzienu Tāmēšana, kas ļaus studējošajiem iegūt Būvniecības tāmju inženiera kvalifikāciju

No 2010. gada

Tiek realizēta 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma «Nekustamā īpašuma pārvaldība», kuru – sekmīgi pabeidzot tiek iegūta namu pārvaldnieka kvalifikācija ar ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

No 2012. gada

BUNI Institūta studenti ir vienīgie Latvijā, kas saņemot FIABCI grantu ir starptautiski atzīti izglītībā, zinātnē un profesionālajās darbībās nekustamo īpašumu jomā.

Visas RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā realizētās studiju programmas ir akreditētas uz pilnu akreditācijas laiku līdz 2027.gada 27.maijam. (Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 2021/43, izdota 08.09.2021)

Profesionālās un akadēmiskās studijas

Studiju programma Studiju līmenis Virziens Šifrs
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana Maģistra prof. studijas RIGW0,
RIGWB
Pilsētu un reģionu inženierekonomika Maģistra profesionālās studijas IGY0
Ekonomika Maģistra akadēmiskās studijas IME0
Nekustamā īpašuma pārvaldība Bakalaura prof. studijas Nekustamā īpašuma darījumu vadīšana RICN0
Nekustamā īpašuma vērtēšana
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija Bakalaura profesionālās studijas ICH0
Ekonomika Bakalaura akadēmiskās studijas IBE0
Nekustamā īpašuma pārvaldība 1. līmeņa prof. studijas Namu pārvaldnieks RIKN0