Norisinājusies projekta PROGRESS pirmā Latvijas ekspertu sanāksme

Starpreģionu sadarbības programmas „InterregEurope” projekta „PROGRESS: PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS” (Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana)ietvaros š.g. 22. janvārī norisinājās pirmā Latvijas ekspertu / ieinteresēto personu sanāksme. Tā norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Šajā sanāksmē projekta vadītāja Dr. oec. Sanda Geipele klātesošos iepazīstināja ar projekta mērķi, tā aktivitātēm un aktualitāti „Interreg Europe” programmas kontekstā, projektā sasniedzamajiem rezultātiem: mācību kapacitātes veidošanu un politikas apguvi partneru reģionos, atbalstot pieredzes apmaiņu starp ieinteresētajām personām un iesaistot jomas ekspertus.

Savukārt, projekta pētnieks Dipl. ing. Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš prezentēja par projekta labās prakses būtību, piemēriem un aktualitāti saskaņā ar projektā paredzētajiem četriem tematiskajiem mācību cikliem.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti, ka RTU dotajā projektā koordinēs pieredzes apmaiņas aktivitātes četros mācību tematiskajos ciklos, kas iekļauj jau izstrādāto labo prakšu analīzes metodoloģiju, pēc kuras kritērijiem tiks identificēti, un analizēti labo prakšu piemēri, iesaistot jomas ieinteresētās puses – ekspertus labo prakšu piemēru apzināšanā. Tāpat arī RTU apkopos visu partneru reģionu labo prakšu piemērus un izdos četras labo prakšu rokasgrāmatas atbilstoši projektā paredzētajiem tematiskajiem mācību cikliem.

Sanāksmes laikā dalībnieki diskutēja par starpreģionu tematiskajiem un mācību semināriem, kā arī 2020. gada jūnijā plānoto projekta starpreģionu mācību semināru un pieredzes apmaiņas vizīti Latvijā. Tāpat dalībnieki dalījās pieredzē par Latvijas iespējamiem labās prakses piemēriem, kas veltīts pirmajam mācību tematiskajam ciklam: veicināt ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšanu zemes izmantošanas kontekstā.

Projekts PROGRESS ir starpreģionu sadarbības projekts, un tā vispārējais mērķis ir uzsākt politikas maiņu procesu partneru reģionos, uzlabojot politikas instrumentu ieviešanu saskaņā ar struktūrfondu programmām un citām reģionālajām stratēģijām, kas paredz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas spēju uzturēšanu un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu.

Projekta īstenotājs no Latvijas puses ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Projekta oficiālā mājas lapa: www.interregeurope.eu/progress

Papildus informācijai: INTERREG EU – Progress