RTU ir uzsākusi dalību projektā PROGRESS

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir uzsākusi dalību starpreģionu sadarbības programmas „Interreg Europe” projektā  PROGRESS: PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS (Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana). Šo projektu ir uzsākuši seši partneri no Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Rumānijas, Latvijas un Spānijas. Projekts ilgs 4 gadus (no 2019. gada augusta līdz 2023. gada jūlijam).

Uzsākot šo projektu, pārstāvji no RTU piedalījās projekta pirmajā partneru sanāksmē, kas norisinājās 2019. gada 3. – 4. oktobrī Florencē, Itālijā. Projekta vadošais partneris Itālijas pašvaldību nacionālā asociācija Toskānā (National Association of Italian Municipalities Tuscany) visus partnerus iepazīstināja ar projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm, projekta metodoloģiju, sasniedzamajiem rezultātiem un citiem projekta vadības jautājumiem, kā arī tika diskutēts – kā sasniegt politikas instrumentu uzlabojumus katrā reģionā programmas Interreg Europe kontekstā.

RTU dotajā projektā koordinēs pieredzes apmaiņas aktivitātes, kas iekļauj labo prakšu analīzes metodoloģijas izstrādi un labo prakšu apkopošanu četrās rokasgrāmatās atbilstoši projektā paredzētajiem četriem mācību tematiskajiem cikliem. Visi partneri, t.sk. RTU pieredzes apmaiņas aktivitātes ietvaros nodrošinās starpreģionu mācību procesu, mācību vizītes, zināšanu nodošanu, ieinteresēto personu iesaistīšanu projekta aktivitātēs un mācību ciklos, katra politikas instrumenta rīcības plāna sagatavošanu un ieviešanu.

Tāpat arī sanāksmes laikā partneri vienojās par projekta otrajā semestrī paredzētajām aktivitātēm, otro partneru tikšanos un starpreģionu tematisko semināru ar mācību vizītes apmeklējumu, katram partnerim iesaistot arī kompetentus ekspertus, un trešo partneru tikšanos un starpreģionu tematisko mācību semināru ar mācību vizītes apmeklējumu.

PROGRESS projekts ir starpreģionu sadarbības projekts, un tā vispārējais mērķis ir uzsākt politikas maiņu procesu partneru reģionos, uzlabojot politikas instrumentu ieviešanu saskaņā ar struktūrfondu programmām un citām reģionālajām stratēģijām, kas paredz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas spēju uzturēšanu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu preces un pakalpojumus, kas sabiedrībai nepieciešami, izmantojot politikas apguvi un izglītojošus pasākumus. Politikas instrumenti, uz kuriem attiecas projekts, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas reģionālā vai valsts līmenī un citas reģionālās stratēģijas, kas nodarbojas ar bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu aizsardzību un novērtēšanu.

Projektu  finansē ERAF. Interreg Europe programma palīdz reģionālajām un vietējām publiskās pārvaldes institūcijām visā Eiropā izstrādāt un īstenot labāku politiku.

Projekta oficiālā mājas lapa: www.interregeurope.eu/progress

www.buni.rtu.lv/interreg-eu-progress

Papildus informācijai: Sanda Geipele (sanda.geipele@rtu.lv), Ieva Ķuze (ieva.kuze@rtu.lv)

 PROGRESS projektu atbalsta Eiropas Savienība (ES) – Interreg Europe programma un Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERDF).