Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma zinātniski pētnieciskā laboratorija

Darbības mērķis

Veikt zinātniskus pētījumus šādās nozarēs:

 • inženierekonomikas,
 • vadībzinātnes,
 • ekonomikas.

Veikt zinātniskus pētījumus šādos virzienos:

 • būvniecības,
 • īpašumu vērtēšanas,
 • darījumu,
 • apsaimniekošanas,
 • pārvaldības.

Pētniecības un sadarbības attīstības virzieni

Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra (ietverot arī Transporta un mašīnbūves apakšcentra attīstību) EVIIT VNPC ietvaros:

Energoresursu izmantošana kurināmā/degvielas, elektroenerģijas un siltuma ražošanā; enerģijas pārvade, sadarbojoties ar Biokurināmā un biodegvielas ražošanas un izpētes ZPL.

Enerģijas un dabas resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošana; tam nepieciešamās tehnoloģijas (t.sk. vides aizsardzības pasākumi), sadarbojoties ar Energoefektivitātes un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju ZPL.

Apakšvirzieni:

 • Makrovides (valsts, reģiona, pilsētas, rajona teritorijas) un mikrovides (ēkas, telpas) izpēte no ilgtspējīgas vides attīstības un enerģētikas viedokļa.
 • Valsts politikas ietekme uz racionālu ilgtspējīgu vides resursu izmantošanas paaugstināšanas iespējām Latvijas tautsaimniecībā.
 • Stratēģiskā pārvaldība un attīstības virzieni zemes un teritorijas ekonomiskās attīstības plānošanā, būvniecības un īpašuma pārvaldīšanā, problēmas un iespējamie risinājumi vides resursu ilgtspējīgas izmantošanas un klimata izmaiņu ietekmē.
 • Ēku un būvju energoefektivitātes noteikšanas izpēte, tās paaugstināšanas iespējas namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
 • Latvijas būvniecības nozares atbilstība ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un prasībām pasaulē u.c. pētnieciskie virzieni.